Αποτελέσματα του Έργου

Το έργο θα αναπτύξει τα παρακάτω:
  • 5 εθνικές και 1 διακρατική έκθεση, η οποία προκύπτει από έρευνα και περιλαμβάνει την ανάλυση των αναγκών για την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που θέτουν στην ψυχική υγεία των νέων οι πολεμικές συγκρούσεις, καθώς και τα μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19.
  • Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα συμβάλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών και εθελοντών/τριών στον τομέα της νεολαίας και θα προσφέρει τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τους νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν άγχος και στρες που προκύπτει από τις συνθήκες στις οποίες ζουν. Το πρόγραμμα αυτό θα επικεντρωθεί σε στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων/ουσών και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και των ευκαιριών κινητικότητας των νέων.
  • Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που φιλοξενεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων σε επαγγελματίες και εθελοντές/τριες στον τομέα της νεολαίας.
  • Πιλοτική εκπαίδευση νέων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από 60 επαγγελματίες και εθελοντές/τριες στον τομέα της νεολαίας με βάση το πρόγραμμα σπουδών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.
  • Δράσεις  δημοσιότητας και διάδοσης των αποτελεσμάτων του COPE σε κάθε μία από τις χώρες εταίρους με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων για την πανδημία COVID-19, καθώς και των συνεχιζόμενων εμπόλεμων συγκρούσεων στην ψυχική υγεία και τον τρόπο αντιμετώπισής τους μέσω της χρήσης των εργαλείων που αναπτύχθηκαν.

Έρευνα

Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων

Εκπαίδευση μεταξύ συνομιλήκων

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Εκδηλώσεις

Scroll to Top