Ανακοίνωση:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τα τελικά αποτελέσματα της έρευνάς μας!

Οι εκθέσεις που συντάχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ “COPE” εστιάζουν στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και των πολεμικών συγκρούσεων στην ψυχική υγεία των νέων ανθρώπων, όπως αναδείχθηκαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τις συνεντεύξεις και τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν ερευνητικά δεδομένα και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Τσεχία, Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία και Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, καλύπτουν σημαντικά ερευνητικά κενά, κυρίως σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία στην ψυχική υγεία των νέων, και παρέχουν προτάσεις με βάση τις εμπειρίες τόσο των νέων όσο και των επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας.

Η διακρατική έκθεση προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των πιο κοινών ψυχοκοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι και παρουσιάζει τα αποτελεσματικότερα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα, συνοψίζει τα κύρια ευρήματα, τα βασικά συμπεράσματα και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική έρευνα και τον εντοπισμό καλών πρακτικών, καθώς και από τις συνεντεύξεις και τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης με νέους ανθρώπους και επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας που πραγματοποιήθηκαν στις προαναφερθείσες χώρες.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, “οι επιπτώσεις της πανδημίας και των πρόσφατων πολεμικών συγκρούσεων μπορεί να συνεχίσουν να αποτελούν πρόκληση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στην ψυχική ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων, δίνοντας έμφαση στις στρατηγικές αντιμετώπισης, στις παρεμβάσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας και στην ευαισθητοποίηση, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα και δημιουργώντας καινούρια, με βάση με τις προτιμήσεις και ανάγκες των νέων. Σε μια τέτοια προσπάθεια, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι μετασχηματιστικές και ευεργετικές δυνατότητες της τέχνης. Εξάλλου, η επένδυση στη νεολαία είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη ψυχική υγεία και ευημερία του πληθυσμού στο σύνολό του”.

 

Σύντομες περιγραφές:

Ερευνητικές εκθέσεις: Περίληψη των ευρημάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις χώρες εταίρους, με έμφαση στις κύριες ψυχοκοινωνικές προκλήσεις των νέων, στις ανάγκες των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και στις αποτελεσματικές πρωτοβουλίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Διαθέσιμες στα αγγλικά και στη γλώσσα της χώρας όπου διεξήχθη η έρευνα.

Διακρατική ερευνητική έκθεση: Συλλογή των ερευνητικών εκθέσεων με συγκριτικά ευρήματα και προτάσεις. Διαθέσιμη στα αγγλικά.

Scroll to Top