Έρευνα

Αποτελέσματα του Έργου

Έρευνα

Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων

Εκπαίδευση μεταξύ συνομηλίκων

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Εκδηλώσεις

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση & ανάλυση των αναγκών των ομάδων-στόχων

Στο COPE, η πρώτη μας δραστηριότητα θα επικεντρωθεί στη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης επισκόπησης και ανάλυσης των αναγκών των ομάδων-στόχων του έργου. Αυτή η έρευνα θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τις ανάγκες των νέων και τα σύνολα των κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται από τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες προκλήσεις, καθώς και να διερευνήσουμε τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ως βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που στοχεύουν στην καλλιέργεια των ικανοτήτων την ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταξύ συνομηλίκων.

Για να εξασφαλιστεί η συνοχή και η δυνατότητα σύγκρισης, όλοι οι εταίροι θα ακολουθήσουν μια κοινή μεθοδολογία έρευνας και θα χρησιμοποιήσουν την ίδια δομή, εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές. Θα συλλέξουμε δεδομένα και πληροφορίες από δύο πρωτογενείς πηγές:

  • Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τις μελέτες και τις δημοσιεύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως προς τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι νέες που προέρχονται από μειονεκτικές κοινωνικές θέσεις σε σχέση με τις συνηθέστερες καταστάσεις ψυχικής υγείας που προκύπτουν από δυσμενείς συνθήκες. Θα προσδιορίσουμε επίσης τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των νέων στις χώρες εταίρους μας.
  • Από συζητήσεις που θα γίνουν με ομάδες νέων για την καλύτερη κατανόηση των εμπειριών και των προκλήσεών τους σχετικά με την ψυχική υγεία και για τον εντοπισμό των ειδικών αναγκών και προτιμήσεών τους όσον αφορά την ψυχολογική υποστήριξη.

Με τη διενέργεια αυτής της έρευνας και της ανάλυσης αναγκών, ελπίζουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των ομάδων-στόχων και να αναπτύξουμε αποτελεσματικά προγράμματα για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών.

Εθνική και διακρατική έκθεση

Οι πληροφορίες από την έρευνα θα συγκεντρωθούν σε εθνικές εκθέσεις, που θα παρέχουν εμπεριστατωμένη ανάλυση των προκλήσεων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι νέοι που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε κάθε χώρα εταίρο, καθώς και των κοινωνικών, διαπολιτισμικών και ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις. Οι εκθέσεις αυτές θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων που θα συμβάλουν στην ψυχική υγεία και την ευημερία των νέων.

Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εθνικές εκθέσεις, θα τις συνδυάσουμε σε μια διακρατική έκθεση, η οποία θα μας βοηθήσει να συγκρίνουμε τα ευρήματα από κάθε χώρα και να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα και συστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την ανταλλαγή αυτών των συμπερασμάτων και συστάσεων, ελπίζουμε πως θα συμβάλουμε στην ευρύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι όσον αφορά την ψυχική υγεία σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα προωθήσουμε την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών και λύσεων για την αντιμετώπιση τους.

Θεωρείτε χρήσιμη τη Διακρατική Έκθεση;

+1
0
+1
0
+1
0
Scroll to Top